Счетоводни услуги

Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.

• Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.

• Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност.

• Разработване на индивидуален сметкоплан.

• Изготвяне на месецните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП.

• Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване).

• Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.

• Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки.

• Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата.

• Изчисляване на амортизационните отчисления.

• Изчисляване на текущия финансов резултат.

• Следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания отконтрагенти.

Личен състав и работна заплата

• Изготвяне на цялостни досиета на служителите - трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.

• Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП.

• Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала.

• Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца.

• Подаване на болничните листове в НОИ.

• Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции.

• изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ.

• изготвяне на длъжностни характеристики и графици за отпуски на работниците и служителите.

 

Административни услуги

Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон.

• Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента.

• Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката 
кредитодател на клиента , за неговото отчитане.

• Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС.

• Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента.

• Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ.

• Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ.

• Заверяване на документи в НАП и НОИ.

• Заверяване на осигурителен стаж на клиента.
• Подаване на интрастат декларации.

 

Данъчни консултации

 • Оформяне на декларации. Съдействие при попълване на данъчни декларации.
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления.
 • Данъчни Консултации по въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци и по конкретните данъчни процедури.
 • Данъчни консултации насочени към – данъчна оптимизация и минимизиране на данъчния риск.
 • Данъчен анализ на дейността на клиента с цел по добър финансов резултат и оптимизиране на данъчните резултати съгласно прилаганите от закона облекчения.
 • Текущо данъчно планиране и прогноза за вашите годишни данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване.
 • Прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на необходимите искания до данъчните органи.
 • Консултации относно закона за ДДС и неговото прилагане.
 • Консултации във връзка с местни данъци и такси.
 • Абонаметно ползване на консултантстки услуги – предоставяне на актуална информация от данъчната практика и данъчното законодателство.